GDPR

GDPR (zásady ochrany osobních údajů)

IDENTIFIKACE SPRÁVCE A OBECNÉ INFORMACE

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen “zásady”) obsahují informace o zpracování Vašich osobních údajů níže uvedenou obchodní společností – správcem (dále jen “provozovatel” nebo v příslušném gramatickém tvaru “my”), ke kterému dochází při provozu webových stránek provozovatele www.letmo.sk (dále jen “webové stránky”) a souvisejících profilů provozovatele na sociálních sítích.

Provozovatelem je tato obchodní společnost:

Název: CEE Opportunities, s.r.o.

Sídlo: Praha, Václavské nám: Malešovice 276, 664 65 Malešovice.

IČ: 28626834

Prostřednictvím těchto Zásad Vám Správce poskytuje informace o tom, proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jak jsou zpracovávány, jak dlouho je Správce uchovává, jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a další relevantní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Prostřednictvím těchto Zásad plní Správce svou informační povinnost vůči všem subjektům údajů, a to jak v případě, že Správce získal osobní údaje přímo od Vás jako subjektu údajů, tak v případě, že Správce získal Vaše osobní údaje z jiného zdroje.

Správce zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “Nařízení“), příslušnými právními předpisy Slovenské republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dále jen “kon“) a další předpisy o ochraně osobních údajů (Nařízení, Zákon a další předpisy o ochraně osobních údajů jsou dále společně označovány jako “předpisy o ochraně osobních údajů”).

Kontaktní údaje: Na Správce údajů a jeho odpovědnou osobu v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, je-li určena, se můžete obracet ve věcech zpracování a ochrany osobních údajů osobně nebo písemně na adrese Letmo SK, s.r.o., Medený Hámor 14602/5 974 01 Banská Bystrica, nebo e-mailem na e-mailové adrese mail@mirekzeman.com.

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává Vaše osobní údaje v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů dle Nařízení, a to:

 • zásada minimalizace a zásada účelového omezení, což znamená, že od Vás vždy požaduje a/nebo získává pouze ty osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro konkrétní, předem stanovený účel zpracování,
 • zásadu zákonnosti, což znamená, že zpracovává osobní údaje pouze tehdy, pokud pro jejich zpracování existuje právní základ,
 • zásadu minimalizace uchovávání osobních údajů, což znamená, že osobní údaje uchovává vždy pouze po dobu, po kterou je nezbytné osobní údaje uchovávat, kterou buď správce sám určí v souladu se zásadou minimalizace, nebo vyplývá z ustanovení příslušných právních předpisů, a po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže, pokud příslušné právní předpisy (např. v oblasti archivace) nestanoví jinak.

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v případě, že:

 • nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené se správcem nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (tzv. předsmluvní vztahy) (právním základem je čl. 6 odst. 1 pí c) nařízení). V rámci plnění smlouvy mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány pro následující účely:
 • Vyřizování dotazů fyzických osob na služby nebo zboží správce přijatých prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách nebo zprávy na sociální síti. Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), případně další osobní údaje uvedené v dotazu. Vaše osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány do doby uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo prodeji zboží nebo do ukončení předsmluvních vztahů (pokud nedojde k uzavření smlouvy – maximálně 6 měsíců od data přijetí dotazu);
 • Plnění smluvních závazků na základě uzavřených smluv se zákazníky zákazníky, dodavateli zboží a služeb, jinými obchodními partnery v postavení fyzických osob) a realizace předsmluvních vztahů. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, obchodní firma, adresa bydliště / místa podnikání, IČ, DIČ, DIČ, registrace v registru, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), bankovní spojení. Po dobu trvání smluvního vztahu a po ukončení smluvního vztahu do uplynutí zákonných promlčecích lhůt pro uplatnění práv a jiných nároků ze smluv, nejpozději do úplného vypořádání právních a jiných nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.”
 • nezbytné pro plnění právních povinností správce (právním základem je čl. 6 odst. 1 pí c) nařízení). Při plnění svých právních povinností mohou být vaše osobní údaje zpracovávány pro následující účely:
 • Zpracování uplatněných práv a žádostí subjektů údajů podle Nařízení (např. žádost o přístup, odvolání souhlasu apod.). Pro tento účel zpracováváme vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: běžné osobní údaje uvedené v žádosti. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány do doby, než budou uplatněná práva splněna ve lhůtách stanovených Nařízením;
 • Nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti jako správce nebo třetí strany (právním základem je čl. 6 odst. 1 pí f) Nařízení). Na základě tohoto právního základu jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro následující účely:
 • Evidence zástupců (kontaktních osob) dodavatelů, zákazníků a dalších obchodních partnerů v postavení právnických osob, obchodní komunikace se zástupci obchodních partnerů a plnění dalších smluvních závazků a předsmluvních vztahů ve smlouvách uzavřených s právnickými osobami, včetně vyřizování poptávek po službách či zboží dodaných právnickými osobami. Sledovaný oprávněný zájem Správce spočívá v nutnosti evidence zástupců a kontaktních osob obchodních partnerů v postavení právnických osob pro účely plnění smluvních závazků vůči právnickým osobám, včetně realizace komunikace s těmito subjekty. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s právnickou osobou a po jeho ukončení do uplynutí příslušných promlčecích lhůt (pro účely vymáhání právních nároků vyplývajících z uzavřených smluv) nebo do zániku statusu fyzické osoby jako zástupce či kontaktní osoby partnera – právnické osoby, pokud další zpracování osobních údajů po zániku tohoto statusu není pro uvedený účel nezbytné. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, funkce nebo jiný identifikátor příslušnosti ke konkrétní právnické osobě, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • Záznamy o uplatněných právech subjektů údajů. Sledovaný oprávněný zájem správce údajů spočívá v evidenci uplatněných práv subjektů údajů za účelem prokázání dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let ode dne zpracování uplatněných práv a zpracovávané osobní údaje jsou osobní údaje, které jsou předmětem Vaší žádosti;
 • Odpovídání na zprávy a vyřizování dotazů/žádostí ze zpráv přijatých prostřednictvím komunikačních kanálů správce. Sledovaný oprávněný zájem Správce spočívá v odpovídání na přijaté zprávy a dotazy za účelem řádného vedení obchodní komunikace a poskytování informací o činnosti Správce. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 60 dnů ode dne přijetí žádosti nebo do vyřízení žádosti (splnění účelu), podle toho, co nastane dříve, a to v rozsahu těchto osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, další osobní údaje uvedené v přijaté zprávě.
 • Zasílání klientských newsletterů – marketingových nabídek a informací bývalým nebo stávajícím klientům (zákazníkům).  Sledovaný oprávněný zájem Provozovatele spočívá v zájmu na informování klientů Provozovatele o aktuálních nabídkách a akcích a na udržení klientů Provozovatele. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 3 let od data poskytnutí služby nebo prodeje zboží nebo do doby odhlášení z odběru newsletteru, podle toho, co nastane dříve, a to v rozsahu těchto osobních údajů: e-mailová adresa, případně jméno a příjmení.
 • Zpracování prováděné na základě výslovného souhlasu subjektu údajů (právním základem je čl. 6 odst. 1 pí a) nařízení). Na základě Vašeho souhlasu (pokud nám jej udělíte) zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:
 • Měření návštěvnosti webových stránek, aktivity na webových stránkách a cílení online reklamy ze strany provozovatele (prostřednictvím online nástrojů využívajících soubory cookie). Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: IP adresa, údaje o aktivitě na webových stránkách provozovatele a údaje o preferencích v online prostředí, identifikační údaje o použitém prohlížeči, zařízení, síti a podsíti nebo údaje o operačním systému použitého zařízení. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu maximálně 2 let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání, podle toho, co nastane dříve. Další informace o používání souborů cookie naleznete v příslušné části webových stránek obsahující informace o používání souborů cookie;
 • pořizování fotografií subjektů údajů a jejich zveřejňování spolu s dalšími osobními údaji na webových stránkách Provozovatele a na dalších propagačních materiálech a online komunikačních kanálech v rámci prezentačních aktivit Provozovatele. Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: fotografie, titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní pozice. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány maximálně po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání, podle toho, co nastane dříve;
 • Zveřejnění referencí klientů o spokojenosti se službami Provozovatele na jeho webových stránkách při prezentačních aktivitá Pro tento účel zpracováváme vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, další osobní údaje uvedené v odkazu. Vaše osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány maximálně po dobu 3 let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání, podle toho, co nastane dříve;
 • Pořádání online soutěží pro veřejnost a zveřejňování výherců na komunikačních kanálech provozovatele (webové stránky, profily na sociálních sítích). Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, kontaktní údaje (e-mailová adresa) a další identifikační údaje v souladu s podmínkami soutěž Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání soutěže a u výherců po dobu 1 roku od data ukončení soutěže, pokud není v příslušném statutu soutěže uvedeno jinak;
 • Zasílání newsletterů – marketingových nabídek a informací. Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: e-mailová adresa. Vaše osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány maximálně po dobu 3 let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání, podle toho, co nastane dří

Zdroj osobních údajů

Správce údajů získává vaše osobní údaje přímo od vás jako subjektu údajů, když je správci údajů poskytnete (při zaslání zprávy na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách, při návštěvě webových stránek správce údajů nebo při uzavření smluvního vztahu se správcem údajů). V některých případech, zejména pokud se na Provozovatele obrátí obchodní společnost nebo jiný subjekt, jehož jste zástupcem nebo kontaktní osobou, je zdrojem vašich osobních údajů právě tento subjekt.

Ve všech případech je poskytnutí vašich osobních údajů dobrovolné. Pokud však s Provozovatelem uzavíráte smlouvu (např. o koupi zboží nebo o registraci), je poskytnutí vašich osobních údajů smluvním požadavkem a bez jejich poskytnutí by vám Provozovatel nemohl dodat zboží, uzavřít s vámi smlouvu a plnit své další zákonné a smluvní povinnosti.

Komu Provozovatel poskytuje vaše osobní údaje?

V určitých případech je Provozovatel povinen poskytnout Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci, které jsou podle příslušných právních předpisů oprávněny zpracovávat Vaše osobní údaje jako třetí osoby určené příslušnými právními předpisy, např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, případně příslušným orgánům dozoru.

Správce poskytuje vaše osobní údaje také svým zpracovatelům, tj. externím subjektům, které zpracovávají vaše osobní údaje jménem správce. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy uzavřené se Správcem, ve které se zavazují přijmout vhodná technická a bezpečnostní opatření za účelem bezpečného zpracování vašich osobních údajů. Mezi zpracovatele Správce patří:

 • společnost poskytující hostingové služby (včetně poštovních hostingových služeb),
 • společnost, která zajišťuje tvorbu webových stránek a obecnou správu webových stránek a související marketingové a IT služby,
 • společnost poskytující služby zasílání newsletterů.

Mezi příjemce vašich osobních údajů patří také společnosti Google Ireland Limited a Hotjar Ltd., které poskytují analytické a marketingové služby prostřednictvím souborů cookie, které jsou na vašem zařízení ukládány webovými stránkami, pokud udělíte Provozovateli souhlas s ukládáním těchto souborů.

Příjemci Vašich osobních údajů jsou také provozovatel sociálních sítí Facebook a INSTAGRAM (Facebook Ireland Limited), provozovatel sociální sítě Twitter, provozovatel sociální sítě LinkedIn, provozovatel komunikační platformy Youtube a provozovatel sociální sítě TIK TOK v případě, že kontaktujete Provozovatele prostřednictvím zprávy na sociálních sítích Provozovatele nebo pokud udělíte Provozovateli souhlas se zveřejněním Vaší fotografie na webových stránkách a/nebo sociální síti v rámci prezentační činnosti. Výše uvedené společnosti vystupují při zpracování osobních údajů jako společní správci s Provozovatelem a zpracování osobních údajů se v tomto případě řídí smlouvou společných správců ve smyslu čl. 26 Nařízení, podle které je Provozovatel kontaktním místem pro Vaše zpracování, přičemž celá smlouva společných správců je zveřejněna na příslušných webových stránkách (např. ve vztahu k sociální síti Facebook na webové adrese: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing).

EDÁNÍ do třetích zemí a mezinárodním organizacím a PROFILOVÁNÍ

V některých případech mohou být vaše osobní údaje předávány do třetích zemí, konkrétně do USA:

 • Meta Platforms, Inc. (mateřská společnost evropského provozovatele sociálních sítí Facebook a INSTAGRAM), LinkedIn Corporation, Twitter Inc. a Google, LLC, a to v rámci vyřizování Vašich zpráv, které Provozovatel obdrží na příslušných sociálních sítích (pokud nás kontaktujete jako uživatel výše uvedených sociálních sítí), zveřejnění Vaší fotografie na sociálních sítích v rámci prezentační činnosti (pokud k tomu dáte souhlas) a použití marketingových cookies na webových stránkách Provozovatele (online marketingové služby v případě Vašeho souhlasu),
 • Google, LLC, při využívání analytických a marketingových služeb a analytických nástrojů využívajících soubory cookie, a to vždy pouze s vaším souhlasem, a
 • Hotjar Ltd, pokud se přihlásíte k odběru newsletteru nebo jste Provozovatelem zařazeni do klientského newsletteru.

V případech využívání sociální platformy TIK TOK mohou být vaše osobní údaje předávány do Číny jako třetí země.

Přenos vašich osobních údajů je zajištěn pomocí vhodných prostředků zabezpečení přenosu osobních údajů do třetích zemí v souladu s nařízeními o ochraně osobních údajů, a to v případě, že:

 • se jedná o třetí zemi, ve vztahu k níž je vydáno rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle článku 45 Nařízení, je takové předání zajištěno bez dalšího tímto rozhodnutím podle článku 45 Nařízení, přičemž seznam těchto zemí je zveřejněn např. na těchto internetových stránkách https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany-0,
 • v případě třetí země, ve vztahu k níž neexistuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti podle č 45 Nařízení, je takové předání zajištěno zejména využitím standardních smluvních doložek, které jsou součástí podmínek užívání výše uvedených služeb, a dalších doplňkových forem zajištění předání v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení (čl. 46 a 49 Nařízení, zejména Váš souhlas a další bezpečnostní opatření).

Správce při zpracování Vašich osobních údajů nepoužívá profilování a nezpracovává osobní údaje žádnou formou automatizovaného individuálního rozhodování, při kterém by byly vyhodnocovány Vaše osobní aspekty.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Jako subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva:

 • Jako subjekt údajů máte právo získat od správce údajů potvrzení o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány.
 • Správce zpracovává vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím podle článku 15 Nařízení. Správce vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Pokud podáte žádost elektronickými prostředky, Správce vám informace poskytne v běžně používaném elektronickém formátu, pokud nepožádáte o jiný.
 • Právo na opravu – Správce přijal přiměřená opatření, aby zajistil přesnost, úplnost a aktuálnost vašich osobních údajů. Jako subjekt údajů máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil vaše nepřesné osobní údaje nebo doplnil vaše neúplné osobní údaje.
 • Právo na omezení zpracování – Máte také právo požadovat, aby správce omezil zpracování vašich osobních údajů. Tak tomu bude například v případě, že popíráte přesnost osobních údajů nebo pokud je zpracování protiprávní a vy žádáte o omezení zpracování, nebo pokud Správce již nepotřebuje vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků. Správce omezí zpracování vašich osobních údajů, pokud o to požádá
 • Právo na přenositelnost údajů – za určitých okolností máte právo na přenos svých osobních údajů k jinému správci, kterého určí Právo na přenositelnost údajů se však vztahuje pouze na osobní údaje, které správce zpracovává na základě souhlasu, který jste mu udělili, na základě smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pokud správce zpracovává osobní údaje automatizovaně.
 • Právo na výmaz (“právo být zapomenut”) – Máte také právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal vaše osobní údaje, pokud jsou splněny určité podmínky, například pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly správcem shromážděny nebo zpracovávány. Toto vaše právo je však třeba posuzovat případ od případu, neboť mohou nastat situace, kdy Správci brání ve výmazu vašich osobních údajů jiné okolnosti (například zákonná povinnost Správce). To znamená, že v takovém případě Správce nebude moci vyhovět vaší žádosti o výmaz vašich osobních údajů.
 • Právo podat stížnost nebo podnět – Pokud se domníváte, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku – Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, například pokud správce zpracovává vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu nebo v případě zpracování zahrnujícího profilování. Pokud vznesete námitku proti takovému zpracování vašich osobních údajů, Správce nebude vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro další zpracování vašich osobních údajů.

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU – Pokud Správce zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat stejným způsobem, jakým jste jej udělili. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu. Po odvolání souhlasu Správce přestane zpracovávat vaše osobní údaje.

Svá práva uvedená v tabulce výše můžete uplatnit na kontaktních adresách provozovatele uvedených na začátku tohoto dokumentu. Provozovatel vám poskytne odpověď na uplatnění vašich práv bezplatně. V případě opakované, nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti o uplatnění vašich práv je Provozovatel oprávněn účtovat přiměřenou úhradu za poskytnutí informací. Správce vám poskytne odpověď do 1 měsíce ode dne, kdy jste uplatnili svá práva. V určitých případech je Správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit, a to v případě vysokého počtu a složitosti žádostí subjektů údajů, nejvýše však o 2 měsíce. O prodloužení lhůty vás Správce vždy informuje.

Sociální média a odkazy na jiné webové stránky

Za účelem podpory marketingu a reklamy najdete na webových stránkách Správce odkazy na různé sociální sítě, jako je Facebook, INSTAGRAM, YouTube. Provozovatel si Vás tímto dovoluje informovat, že jakmile kliknete na doplněk na webových stránkách a přejdete na sociální síť, platí zásady ochrany osobních údajů provozovatele sociální sítě, s výjimkou případů, kdy kontaktujete Provozovatele prostřednictvím zprávy na sociální síti, účastníte se veřejné soutěže pořádané Provozovatelem na sociální síti nebo udělíte Provozovateli souhlas se zveřejněním Vaší fotografie na sociální síti (v takovém případě se zpracování Vašich osobních údajů rovněž řídí těmito Zásadami a Vaše osobní údaje zpracovávané Provozovatelem v souladu s výše uvedenými informacemi).

Další informace o zpracování vašich osobních údajů provozovateli sociálních sítí naleznete na těchto odkazech: (i) Facebook: https://facebook.com/policy.php a (ii) Instagram: https://facebook.com/help/instagram/155833707900388/.

Platnost

Tyto zásady jsou platné a účinné od 1. 3. 2022. Vzhledem k tomu, že informace o zpracování osobních údajů obsažené v těchto zásadách může být v budoucnu nutné aktualizovat, je správce oprávněn tyto zásady kdykoli aktualizovat. V takovém případě vás však o tom Správce vhodným způsobem předem informuje.

Scroll to top